Startsidan
Om AM Security
Koncept
Tjänster
Skydda ditt företag
Kontakt
Dokumentering
Tjänster

Policy, regelverk och rutiner - Framtagande av ledningssystem för informationssäkerhet [LIS] enligt SS ISO/IEC 17799/27001 och KBM:s BITS

Nulägesanalys - Framtagande av en revisionsrapport efter av policy ställda skall/-bör krav mot befintligt nuläge.

Riskanalys - Sannolikhet/konsekvens bedömningar samt identifieringar av brister och framtagande av åtgärdslistor gällande system, verksamhet och/eller organisationer.

Avbrotts-/Katastrofplan - Aktiviteter för den tekniska delen av en kontinuitetsplan. Denna tydligör företagets verksamhetskritiska IT system och hur dessa så snabbt som möjligt skall etablera normal verksamhet efter en allvarlig händelse.

Systemsäkerhetsanalys - Identifiera eventuella brister och potentiella risker i befintlig IT miljön med inriktning på IT säkerhet. Ger även förslag till förbättringsåtgärder, baserat på analysens resultat.

Projektanalys - Granska projektmodeller i ett till tre separata steg, beroende på projektets storlek. Analysresultat används därefter som ett styrverk vid projektets fortsatta riskhantering

Utbildning - Enligt gällande standards implementera ett ledningsystem för informationssäkerhet ur ett verksamhetsperspektiv.

Informationsklassning - Arbeta fram en organisation/företagsspecifik modell för att klassificera information. Detta inkluderar bl.a. definitions tabeller, strukturer och integrationer som definierar grunden för lämpliga klassificeringsnivåer och hanteringsbestämmelser.


Via Samarbetspartners

Teknisk revison - Kontroll av nätverk, databaser och operativsystem innanför brandvägg och DMZ samt extern kontroll av brandväggskonfigurationer.

Incidenthantering - Återförsäljare av applikation Key Concept, samt kundansvarig för kartläggning i samband implementation.